Misiune:Fiecare tânăr să aleagă viața

Statutul Asociației

CAP. I. DENUMIREA, SEDIUL, DURATA ŞI CARACTERUL ASOCIAŢIEI

Art. 1. Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ”.

Art. 2. Asociaţia are următoarele personalităţi spirituale reprezentative: Sf. Filofteia, Sf. Ecaterina, Sf. Teodora de la Sihla, Sf. Tatiana, Sf. Parascheva, Sf. Genoveva ocrotitoarea Parisului, Sf. Olga – împărăteasa Rusiei, Sf. Elisabeta – ducesa Rusiei, Sf. Gudula – ocrotitoarea oraşului Bruxelles, Sf. Xenia, Cuv. Brighita de la Kildare (Irlanda), Sf. Irina, Sf. Alexandra, Sf. Clotilda – regina francilor, Sf. Macrina, Sf. Ana, Sf. Nona, Sf. Natalia, Sf. Sofia, Sf. Tecla, Sf. Iustina, Sf. Iuliana, Sf. Varvara, Sf. Anastasia, Sf. Marcela din Chios, Sf. Florentina din Sevillia, Sf. Elena – mama Sf. Constantin cel Mare, Sf. Teodora – soţia Sf. Justinian cel Mare, Sf. Teofana Basarab, Sfintele Alexandra, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia Romanov, Sf. Fotinia, Sf. Maria Magdalena, Sf. Maria Egipteanca, Sf. Elisabeta, Sf. Cecilia, Sf. Daria, Sf. Sebastiana, Sf. Teona, Sf. Domnica, Sf. Agata, Sf. Evdochia, Sf. Pelaghia, Sf. Teodosia, Sf. Fevronia, Sf. Chiriachi, Sf. Marina, Sf. Hristina, Sf. Minodora, Sf. Mitrodora, Sf. Nimfodora, Sf. Eufimia, Sf. Eufrosina, Sf. Teopista, Sf. Haritina, Sf. Zenovia, Sf. Antia, Sf. Suzana, Sf. Eugenia, Sf. Anisia, Sf. Melania Romana, Sf. Vasilissa, Sf. Evantia, Sf. Kaţevana, Sf. Irina a Constantinopolului, Sf. Doroteia, Sf. Ethelburga, Sf. Neonila, Sf. Epistimia, Sf. Cassina, Sf. Ştefanida, Sf. Apfia, Sf. Teofana Împărăteasa, Sf. Gorgonia, Sf. Iuliana Lazarevskaia, Sf. Zoe, Sf. Emilia, Sf. Mavra, Sf. Rictude, Sf. Miliţa, Sf. Marta mama Sf. Simeon, Sf. Golinduhia, Sf. Teoclita, Sf. Rebeca.

Art. 3. Asociaţia STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ este persoană juridică de drept privat cu scop nepatrimonial, independentă, organizată potrivit Ordonanţei nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată, având denumirea rezervată prin dovada disponibilităţii denumirii cu numărul 120343 din 24.01.2013, eliberată de către Ministerul Justiţiei, Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice.

Art. 4. ASOCIAŢII FONDATORI ai acesteia sunt:
NADANE ALEXANDRA-ŞTEFANIA
MARICA IOANA- CRISTINA
STAVRIU IOANA-RUXANDRA

Art. 5. SEDIUL central al Asociatiei STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ este în Bucureşti, sector 5, Sos. Viilor nr. 78-88, bl. 103, sc. 6, et. 6, ap. 187, conform Contractului de comodat incheiat la data de 06.02.2013.

Art. 6. Asociaţia STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ are durată de funcţionare nedeterminată, având caracter autonom, apolitic şi fără scop lucrativ.

CAP. II. SCOPUL ASOCIAŢIEI
Art. 7. Scopurile Asociaţiei sunt promovarea în mediul studenţesc a educaţiei, a valorilor şi a respectului pentru viaţa umană din momentul concepţiei şi până la încetarea ei naturală. Asociaţia urmăreşte de asemenea pregătirea, informarea şi formarea tinerilor pentru familie şi societate.

Art. 8. Mijloacele prin care Asociaţia STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ îşi atinge aceste scopuri sunt: organizarea de conferinţe, dezbateri, concursuri, workshopuri, traininguri, cluburi studenţeşti, activităţi de informare, sprijin şi consiliere, programe educaţionale în universităţi, editarea şi publicarea de materiale, ziare, reviste, broşuri, încheierea de parteneriate cu alte asociaţii şi organizaţii apolitice.

CAP. III. PATRIMONIUL SOCIAL
Art. 9. Patrimoniul social al Asociaţiei la data constituirii constă în suma de 810 lei (optsutezecelei) în numerar, consemnaţi în cont bancar de către asociaţi pe numele şi la dispoziţia acesteia, el putând fi majorat prin diverse sume de genul unor contribuţii benevole, sponsorizări, donaţii provenite de la susţinători, simpatizanţi ori alte persoane fizice sau juridice şi orice alte surse permise de lege.
Aporturile asociaţilor sunt următoarele :
NADANE ALEXANDRA – ŞTEFANIA efectuează un vărsământ în valoare de 270 lei (douasutesaptezecilei);
MARICA IOANA- CRISTINA efectuează un vărsământ în valoare de 270 lei (douasutesaptezecilei);
STAVRIU IOANA- RUXANDRA efectuează un vărsământ în valoare de 270 lei (douasuteşaptezecilei);

CAP. IV. MODUL DE DOBANDIRE SI DE PIERDERE A CALITATII DE MEMBRU AL ASOCIATIEI

Art. 10. Membrii Asociaţiei sunt studenţi de cetăţenie română din cadrul universităţilor din România, aflaţi în cele trei cicluri universitare : licenţă, masterat şi doctorat. Sunt membri ai Asociaţiei:
Membrii fondatori, menţionaţi în preambulul actului constitutiv, care au constituit Asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social al acesteia;
Alţi membri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi de Statut (membri activi şi membri de onoare).
Reprezentanţii filialelor;

Art. 11. Pentru dobândirea calităţii de membru al Asociaţiei trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
Acordul Adunării Generale, care va preciza şi data dobândirii calităţii de membru;
Exprimarea aderenţei la dispoziţiile prezentului Statut.

Membrii activi. Calitatea de membru activ presupune implicarea în activitatea Asociaţiei. Calitatea de membru activ se obţine la cererea persoanei interesate, prin luarea la cunoştinţă a prevederilor Statutului şi semnarea adeziunii.
Consiliul Director validează primirea de noi membri în asociaţie. Calitatea de membru activ se pierde prin hotărârea Consiliului Director.
Membrii de onoare. Membrii de onoare sunt desemnaţi de către Consiliul Director dintre personalităţile cu o activitate remarcabilă în domeniul în care activează Asociaţia.
Membrii de onoare provin din rândul personalităţilor ştiinţifice, din ţară şi din străinătate, care contribuie la realizarea scopurilor formulate în prezentul Statut.

Art. 12. Calitatea de membru al Asociaţiei încetează:
a) Prin retragerea voluntară;
b) Prin hotărârea Consiliului Director al Asociaţiei, în următoarele situaţii:
Manifestă pasivitate în înfăptuirea scopurilor şi obiectivelor Asociaţia;
Săvârşeşte fapte care contravin prezentului statut sau legii;
Face parte din organizaţii cu interese contrarii Asociaţiei;
În orice alte situaţii in care Consiliul Director decide că aceasta măsura se justifică, din raţiuni ce ţin de incalcarea scopurilor şi obiectivelor Asociaţiei;
Excluderea membrilor se face cu votul majoritar al Adunării Generale, la propunerea Consiliului Director. Între şedinţele Adunării Generale, Consiliul Director poate hotărî suspendarea calităţii de membru al Asociaţiei, până la prima şedinţă a Adunării Generale.
Totodata calitatea de membru se pierde odată cu pierderea calităţii de student, indiferent dacă este vorba de finalizarea studiilor sau de exmatriculare.

Art. 13. Membrii Asociaţiei STUDENTI PENTRU VIATA au următoarele drepturi:
– Să participe la adunările generale, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
– Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere;
– Să sesizeze Asociaţia cu privire la problemele care privesc scopul şi obiectivele sale, în vederea promovării şi apărării acestora;
– Să îşi exprime votul;
– Să facă propuneri cu privire la activitatea Asociaţiei, folosirea fondurilor strânse şi activitatea organelor de conducere;
– Să primească sprijin moral şi asistenţă din partea Asociaţiei în cazuri excepţionale (boală, accident, incendii, decesul sau îmbolnăvirea membrilor de familie);

Art. 14. Membrii Asociaţiei STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ au următoarele îndatoriri:
– Să respecte statutul, regulamentul interior, hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să acorde tot sprijinul pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia;
– Să nu aducă prejudicii de ordin moral şi material Asociaţiei;

Art. 15. Membrii Asociaţiei STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ nu pot face parte din nici un partid sau mişcare politică şi nu se pot implica în activităţi care promovează violenţa, discriminarea sau acte împotriva legilor statului.

Art. 16. Asociaţia şi filialele sale vor avea şi voluntari care vor participa şi se vor implica în acţiunile desfăşurate de către acestea în conformitate cu Legea Voluntariatului.

CAP. V. ORGANIZAREA CONDUCEREA ŞI ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI

Art. 17. Organele de conducere şi de control ale Asociaţiei sunt:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul Director;
c) Cenzorul.

Art. 18. Adunarea Generală constituie organul principal de conducere al Asociaţiei. Ea este constituită din membri fondatori, membri activi, membri de onoare şi reprezentanţi ai filialelor.
Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra consiliului director şi cenzorului.
Adunarea generala se convoacă de către Consiliul Director, anual, în sesiune ordinară, în primele 2 luni ale anului sau ori de cate ori se impune, în sesiune extraordinară prin scrisoare recomandată.
Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre membri care nu a luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
La prima convocare, Adunarea Generală decide cu majoritate simplă de voturi în condiţiile în care participă cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. La a doua convocare, Adunarea Generală hotărăşte cu majoritate simplă, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 19. Atribuţiile Adunării Generale:
Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;
Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi situaţia financiară anuală a Asociaţiei;
Alege şi revocă membrii Consiliului Director;
Alege şi revocă cenzorii;
Decide înfiinţarea de filiale;
Decide modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului;
Decide dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
Hotărăşte admiterea sau excluderea membrilor;
Determină atribuţiile organelor alese;
Controlează activitatea Consiliului Director şi gestiunea Asociaţiei;
Revocă individual mandatele membrilor Consiliului Director, atunci când, prin culpa şi actele lor, periclitează interesele Asociaţiei;
Aprobă afilierea Asociaţiei la organizaţii şi structuri internaţionale;

Art. 20. Consiliul Director.
Consiliul Director este alcătuit din membrii aleşi de către Adunarea Generală şi asigură punerea în aplicare a hotărârilor adoptate de aceasta. La fondarea Asociaţiei, Consiliul Director este alcătuit din totalitatea membrilor fondatori, numiţi prin documentele constitutive (act constitutiv şi statut) pe o perioadă de 2 ani.
Completarea funcţiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.

Art. 21. În primii doi ani Consiliul Director va fi format din membrii fondatori şi va avea următoarea componenţă:
Preşedinte : NADANE ALEXANDRA-ŞTEFANIA
Vicepreşedinte : MARICA IOANA-CRISTINA
Secretar : STAVRIU IOANA-RUXANDRA

Art. 22. Consiliul Director al Asociaţiei asigură realizarea şi punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, a scopurilor şi obiectivelor acesteia, exercitând următoarele atribuţii:
Prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, situaţia financiară anuală, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
Încheie acte juridice, în numele şi pe seama Asociaţiei;
Aprobă organigrama şi politica de personal a Asociaţiei;
Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în lege;
Poate hotărî schimbarea sediului Asociaţiei.

Art. 23. Consiliul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun. Convocarea Consiliului Director se face de către Preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin cinci zile lucrătoare înainte de data fixată.
Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese-verbale încheiate cu ocazia fiecărei şedinţe.

Art. 24. Preşedintele Asociaţiei.
Membrii consiliului director aleg dintre ei presedintele Asociatiei. Alegerea presedintelui se face cu majoritate simplă 50% + un vot. Dacă la primul tur de scrutin nici un candidat nu întruneşte numărul de voturi, se organizează al doilea tur de scrutin între primii doi clasaţi şi câştigă candidatul cu cele mai multe voturi. Dacă după primul tur de scrutin pe locul al doilea sunt clasaţi doi sau mai mulţi candidaţi, se organizează tururi de scrutin până când rămân doi candidaţi, între care se va alege prin regula 50% + un vot.

Art. 25. Preşedintele Asociaţiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii :
– Să fie studentă la zi;
– Să aparţină confesiunii majorităţii din centrul universitar respectiv;
– Să nu se abată de la normele de morală publică;
– Să nu aibă cazier;
– Să nu facă parte din nici un partid politic;
– Să nu promoveze violenţa;

Art. 26. Preşedintele Asociatiei are următoarele atribuţii principale:
a) Angajează şi reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii în ţară şi străinătate, are dreptul şi obligaţia să dispună realizarea măsurilor hotărâte de Adunarea Generală;
b) Aprobă funcţiile care pot fi salariate, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor;
c) Angajează, coordonează, controlează şi îndrumă personalul salariat al Asociaţiei;
d) În caz de vacanţă, renunţare la mandat sau împiedicarea exercitării prerogativelor preşedintelui, Consiliul Director va desemna provizoriu vicepreşedintele, din rândul membrilor Consiliului, care va putea funcţiona în această calitate.
e) Pentru a reprezenta în faţa organelor puterii de stat şi executive, a notarilor publici şi instanţelor judecătoreşti, Preşedintele Asociaţiei poate angaja consilieri juridici sau avocaţi. Îndatoririle consilierilor salarizaţi, cuantumul indemnizaţiilor lunare ce li se acordă, modul de eliberare a unor avansuri necesare desfăşurării activităţii se vor stabili prin contractul de prestări servicii. Activitatea preşedintelui este supusă controlului Adunării Generale, acesta prezentând rapoarte la cerere.

Art. 27. Cenzorul.
Controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de către un cenzor. Acelaşi lucru este valabil şi pentru filiale. Activitatea cenzorului se desfăşoară independent de controlul organelor de conducere sau administraţie. Cenzorul este propus de către Consiliul Director, este votat în Adunarea Generală şi are un mandat de doi ani. Cenzorul trebuie să aibă studii economice superioare nu poate deţine o altă funcţie în organizaţie, şi nu poate încheia acte de gestiune. Pentru primul mandat controlul financiar al Asociaţiei este asigurat de catre d-na BADEA ADRIANA, care va deţine calitatea de cenzor pentru o perioada de 2 ani incepand cu data dobandirii personalitatii juridice a Asociatiei.

Art. 28 . În realizarea competenţei sale, cenzorul are următoarele atribuţii:
a) Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) Întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
c) Poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot;
d) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

CAP. VI. FILIALELE ASOCIAŢIEI
Art. 29. Asociaţia STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ poate avea filiale în universităţile din centrele universitare din Bucureşti si din ţară. Atat infiinţarea unei filiale cat si actiunile importante ale acesteia se pot face numai cu acordul scris al Consiliului Director al Asociaţiei. Aceeaşi structură de conducere (Preşedinte, Vicepreşedinte şi Secretar) se va menţine şi la nivelul filialelor. Preşedintele filialei trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi Preşedintele Asociaţiei.

Art. 30. Atribuţiile Preşedintelui filialei:
– Reprezintă filiala în faţa autorităţilor;
– Prezidează şedinţele Adunării Generale a filialei;
– Numeşte şi revocă responsabili pe diferite secţiuni de activitate ale filialei ;

Art. 31. Adunarea Generală a Asociaţiei poate decide prin vot destituirea conducerii unei filiale sau dizolvarea acesteia pentru unul din următoarele motive :
a). Implicarea în activităţi politice, discriminatorii sau de promovare a violenţei;
b). Lipsa colaborării cu Asociaţia şi cu Consiliul Naţional;
c). Nerespectarea statutului;
d). Lipsa participării la întâlnirile Consiliul Naţional de doua ori consecutiv, fără motive întemeiate.

Art. 32. Filialele vor adopta prezentul statut, precum şi actele normative privind organizarea şi funcţionarea Asociaţiei STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ. Fiecare filială va avea ştampilă, cont şi cod fiscal propriu.

Art. 33. Adunarea Generală a filialei este alcătuită din toţi membrii activi ai acesteia. Adunarea Generală a filialei este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unul din numărul total al voluntarilor activi ai filialei respective. În cazul în care nu se întruneşte numărul, se va proceda la o nouă convocare, Adunarea Generală a filialei astfel constituită fiind validă. Adunarea Generală a filialei este convocată de preşedintele filialei, în şedinţe ordinare anuale, şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie. În cazul în care, în decursul unui an, Preşedintele filialei nu procedează la convocarea Adunării Generale, convocarea acesteia va cădea în sarcina Consiliului Director al filialei. În cazuri excepţionale, hotărârea convocării Adunării Generale revine Preşedintelui Asociaţiei.

Art. 34. Adunarea Generală a filialei are următoarele atribuţii:
– Stabileşte calendarul activităţilor desfăşurate de filială;
– Alege sau revocă Consiliul de Conducere al filialei;
– Discută şi votează probleme care privesc activitatea filialei;

Art. 35. Atribuţiile Consiliului Director al filialei sunt:
– Conduce activităţile filialei între sesiunile Consiliului Naţional;
– Deleagă reprezentanţi la Consiliul Naţional şi la alte întruniri;

CAP. VII. CONSILIUL NAŢIONAL
Art. 36. Consiliul Naţional este format din preşedinţii tuturor filialelor din centrele universitare din ţară şi se reuneşte de două ori pe an, o dată la Bucureşti, şi a doua oară într-un alt centru universitar din tara. Consiliul Naţional este legal constituit dacă se întrunesc cel puţin 2/3 din numărul total de membri.

Art. 37. Atribuţiile Consiliului Naţional sunt:
– Stabileşte măsuri pentru organizarea filialelor şi coordonează activitatea acestora;
– Stabileşte calendarul naţional de activităţi care constă în planificarea unor acţiuni desfăşurate simultan în toate filialele;
– Decide schimbarea prezentului statut în urma votului a cel puţin 2/3 din numărul total de membri.

Art. 38. Preşedintele Consiliului Naţional este Preşedintele Asociaţiei, iar Vicepreşedintele şi Secretarul sunt aleşi dintre Preşedinţii filialelor. Votarea hotărârilor Consiliului Naţional se face conform principiului “o filială – un vot”. Toate hotărârile Consiliului Naţional se iau cu cel puţin 2/3 din voturile filialelor prezente.

CAP. VIII. FONDURILE BĂNEŞTI
Art. 39. Fondurile băneşti ale Asociaţiei se realizează din următoarele surse: cotizaţii benevole; donaţii şi subvenţii din partea unor persoane fizice sau juridice; difuzarea şi editarea de reviste, broşuri, ziare şi alte materiale de promovare. Veniturile şi bunurile Asociaţiei constituie patrimoniul său colectiv şi se utilizează conform hotărârilor luate de către conducerea sa, potrivit scopului propus şi prevederilor legale în vigoare.
CAP. IX. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI

Art. 40. Asociaţia se dizolvă:
De drept:
Prin îndeplinirea duratei pentru care a fost constituită;
Realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, daca în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, daca această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, adunarea generala sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit; reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărui circumscripţie se află sediul Asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
Când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicit sau contrară ordinii publice;
Când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
Când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
Când Asociaţia a devenit insolvabilă;
În cazul prevăzut de art. 14 din O.G. 26/2000.
Instanţa competentă să hotărască dizolvarea este Judecătoria în circumscripţia în care Asociaţia îşi are sediul.
Prin hotărârea Adunării Generale.
În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în forma autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Art. 41. În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.
Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, respectând hotărârile consiliului director sau ale donatorilor bunurilor ce se transmit. Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului precedent, ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător. Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 42. În cazul dizolvării Asociaţia pentru cazurile prevăzute în art. 56 alin 1, lit. a)–c) din O.G. 26/2000 (prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate: când scopul sau activitatea Asociaţia a devenit ilicit sau contrara ordinii publice; când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor.

Art. 43. În cazul dizolvării Asociaţiei prin hotărârea adunării generale (art. 57 din O.G. 26/2000), în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Lichidatorii se numesc de adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
Art. 44. În cazurile de dizolvare prevăzute de art. 55 şi 56 din O.G. 26/2000 (dizolvare de drept şi dizolvare prin hotărâre judecătorească), lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească. În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează odată cu numirea lichidatorilor. Imediat după intrarea în funcţie lichidatorii vor face inventarul şi vor încheia un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului Asociaţiei. Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale Asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.
Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului.

Art. 45. Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.
Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

Art. 46. Suma cuvenită creditorului cunoscut care refuză să primească plata creanţei sale se va consemna în contul său. Dacă plata creanţei nu se va face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va considera terminată înainte de a se garanta creditorii.
Lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de şase luni de la publicarea dizolvării Asociaţei.

Art. 47. Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor. Atât faţă de Asociaţie, cât şi faţă de asociaţi, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.

Art. 48. După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare lichidării şi radiere Asociaţia din acest registru.
Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţelor în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia, în termen de doua luni de la terminarea lichidării.

Art. 49. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele Asociaţia şi ale lichidării. Numai după aceasta vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.

Art. 50. Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

CAP. X. DISPOZIŢII FINALE

Art. 51. Asociaţia are cont propriu, înregistrare fiscală, ştampilă, precum şi orice materiale necesare activităţii sale.

Art. 52. În aplicarea prezentului Statut, adunarea generală va adopta un Regulament intern de funcţionare a Asociaţia.

Art. 53. Toate litigiile privitoare la Statut se judeca in conformitate cu dispoziţiile legii române. Prezentul statut de faţă face parte integrantă din actul constitutiv al Asociaţia. Prevederile prezentului Statut se completează cu celelalte dispoziţii legale in vigoare.

Art. 54. La fiecare întâlnire a Consiliului Naţional se va organiza un eveniment dedicat personalităţilor spirituale reprezentative ale Asociaţiei.

Art. 55. Asociaţia STUDENŢI PENTRU VIAŢĂ colaborează cu alte ONG-uri, cu structuri ale administraţiei centrale şi locale, cu organisme ale Uniunii Europene, cu UNESCO şi alte instituţii mondiale în programe care vizează împlinirea scopurilor asociaţiei.

Art.56. Redactat în 7 (şapte) exemplare originale, astăzi, 25 februarie 2013.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *